آشنائي بيشتر با دكتر عبدالكريم سروش

دانلود مستقیم «آشنائي بيشتر با دكتر عبدالكريم سروش» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

آشنائي بيشتر با دكتر عبدالكريم سروش

آشنائي بيشتر با دكتر عبدالكريم سروش

20 صفحه

عبدالكريم سروش بزرگ خاندان روشنفكري ديني بارها با شركت در مجامع دانشجوئي خواستار آنها شد تا حديث روشنفكري ديني از سكولاريسم را به دانشجويان سياسي ابلاغ كند. كجا بودند آن روشنفكران عرفي كه روشنفكران ديني را سراپا مخالف سكولاريسم ميخواندند تا سخنان او را بشنوند و ديگر نخواهند به چوب سكولار نبودن او را از ميدان به در كنند؟ كجا بود آن مدعي كه ميگفت: «اگر سخنان عبدالكريم سروش را از عناصر مخدوش شده عربي بزداييم، چيزي جز جنازه چند فقيه، مفسر و متكلم باقي نميماندتا حديث روشن و بيجانبداري يك روشنفكر ديني را از سكولاريسم بشنود.

كه عبدالكريم سروش اگر توانسته است نام «روشنفكري ديني» را زنده نگه دارد نه از آنروست كه روشنفكري را ديني كرده است بلكه بدان سبب است كه هم روشنفكر است و هم ديندار. گاهي روشنفكري ميگويد و گاهي خطابه ديني. زماني از چگونگي بر ساختن دنيايي نو و گذار از سنت براي ايرانيان سخن ميگويد و گاهي ديگر وعظ دين ميكند.