بررسي آزمايشگاهي تأثير آبشكن بر الگوي جريان در آستانه آبگير كشت وصنعت دهخدا با استفاده از ميكرومدل

دانلود مستقیم «بررسي آزمايشگاهي تأثير آبشكن بر الگوي جريان در آستانه آبگير كشت وصنعت دهخدا با استفاده از ميكرومدل» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

بررسي آزمايشگاهي تأثير آبشكن بر الگوي جريان در آستانه آبگير كشت وصنعت دهخدا با استفاده از ميكرومدل

نويسند‌گان:

[ محمدرضا منادي زاده ] – كارشناس ارشدعمران آب
[ سيدحبيب موسوي جهرمي ] – هيئت علمي دانشگاه شهيدچمران اهواز
[ محسن سليماني ] – هيئت علمي دانشگاه آزاد واحدشوشتر
[ احسان دريكوند ] – هيئت علمي دانشگاه آزاد واحدشوشتر

خلاصه مقاله:

آبگيرها از جمله سازه هايي هستند كه براي برداشت آب از رودخانه ها طراحي و اجراء مي گردند مطالعه هيدروليك جريان در دهانه آبگيرها بهتري از رودخانه بسيار حائز اهميت است اين تحقيق به منظور بررسي تاثير آبشكن بر الگوي جريان در دهانه آبگير كشت و صنعت دهخدا انجام شده است براي اين منظور در آزمايشگاه ميكرومدلي از محدوده مورد مطالعه ساخته شد و آزمايشات لازم بر روي آن انجام گرفت نتايج حاصله نشان ميدهد كه چنانچه آبشكن در فاصله اي به اندازه عرض رودخانه در دهانه آبگير به فاصله 82 متري از مركز آبگير در بالادست آن احداث شود آبشكن بيشترين تاثير را بردبي ورودي به آبگير خواهد داشت و باعث افزايش 35 درصدي حجم آب ورودي به آبگير مي شود

كلمات كليدي:

 آبشكن ، ميكرومدل ، الگوجريان ، آبگير