بررسي اثر تغييرات سختي خاك بر پي گسترده

دانلود مستقیم «بررسي اثر تغييرات سختي خاك بر پي گسترده» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

بررسي اثر تغييرات سختي خاك بر پي گسترده

نويسنده:

[ حميدرضا منصوري ] – كارشناس ارشدژئوتكنيك مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحدچالوس

خلاصه مقاله:

مدول عكس العمل بستر يك پارامتر مهم در تحليل و طراحي پي ها مي باشد ليكن امروزه مهندسان بدون در نظر گرفتن شرايط يك محيط پيوسته براي خاك ها اين پارامتر را در سرتاسر پي به صورت ثابت و يكنواخت معرفي و محاسبات خود را براساس اين فرض ارائه مي نمايند. پارامتر K را ميتوان در نرم افزار SAFE به طور مستقيم و بي واسطه معرفي نمود. امروزه اين نرم افزار در ساختارهاي اجرائي جهت انجام محاسبات پي معرفي شده و از انجايي كه وضيت خاك بستر دراين نرم افزار تنها با اين پارامتر شناخته مي شود لزوم به كارگيري تعريفي مناسب براي آن ضروري به نظر مي رسد در اين تحقيق پي گسترده اي را به نوارهايي با عرض هاي مشخص در سرتاسر پي تقسيم نمودده و هاي مختلف به هر كدام از اين نوارها اختصاص داده مي شود اين روش كه تقريبا مشابه روش شبه مزدوج يكي از موارد تحليل غيركلاسيك پي هاي گسترده با روش غير صلب مي باشد با يك پي گسترده با ضريب عكس العمل ثابت مقايسه و نتايج بررسي اثرات تغييرات سختي خاك زير آن را در دو حالت بيان شده است اين كار بر روي سه ساختمان 4و 6 و 8 طبقه با شرايط يكسان از جهت ستون گذاري و مصالح مصرفي و عمق پي و ديگر شرايط انجام شده است نتايجي همچون تغييرات تنش و نشست و مقادير ميله گردهاي مصرفي از جمله نتايجي مي باشند كه با هم مقايسه شده و به صورت اشكال و جداول و نمودارها ارائه گرديده است درا ين تحقيق نشان داده شده است كه تغييرات سختي خاك در زير يك پي گسترده تاثير بسزايي در طراحي آن خواهد داشت.

كلمات كليدي:

 مدول عكس العمل بستر ، تغييرات سختي خاك ، طراحي پي هاي گسترده ، نرم افزار SAFE