بررسي عددي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي با سيستم كنترل دوسطحي تركيب زانويي و پيوند قائم

دانلود مستقیم «بررسي عددي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي با سيستم كنترل دوسطحي تركيب زانويي و پيوند قائم» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

بررسي عددي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي با سيستم كنترل دوسطحي تركيب زانويي و پيوند قائم

نويسند‌گان:

[ سيدمهدي زهرائي ] – دانشيارقطب علمي مهندسي و مديريت زيرساختها پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران
[ علي محمد روستا ] – دانشجوي دكتري سازه دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

استفاده از سيستم هاي لرزه بر فولادي كه در زلزله هاي فراتر از زلزله سطح بهره برداري بايستي تغيير شكل هاي غيرارتجاعي را تجربه كند يكي از راه كارهاي موثر و پركاربرد بر جامعه مهندسي براي اتلاف انرژي ورودي و همچنين ارائه يك طرح اقتصادي است در اين تحقيق ارائه راهكارهاي براي جلوگيري از ورود قسمتهاي اصلي سازه به ناحيه غيرخطي و استفاده از فيوزهاي كمكي كه در دو سطح خطر زلزله عمل مي كنند مدنظر مي باشد سيستم كنترل غيرفعال پيشنهادي مركب از دو فيوز زانويي و پيوند قائم مي باشد كه فيوز اول در زلزله هاي با شدت پايين تر از زلزله طرح به صورت غيرارتجاعي و فيوز دوم در زلزله هاي با شدت بيشتر رفتار غير ارتجاعي از خود نشان داده و وارد عمل مي شود جهت مدل سازي از نرم افزارهاي ANSYS – 13 , SAP 2000 استفاده شده است نتايج نشان دهنده اين است كه سيستم دو سطحي مذكور نسبت به سيستم زانويي داراي استهلاك انرژي بيشتر و نسبت به سيستم پيوند قائم فرايند جذب انرژي را زودتر آغاز مي كند

كلمات كليدي:

 كنترل ، مهاربندزانويي ، تيرپيوندقائم ، قاب فولادي ، استهلاك انرژي