تحقیق در مورد حسابداري تاييديه سربرگ شركت 28ص

دانلود مستقیم «تحقیق در مورد حسابداري تاييديه سربرگ شركت 28ص» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از دانلود 365 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 23 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

اين تاييديه بايد روي سربرگ شركت تايپ شود و به امضاي اعضاي هيات مديره برسد.

تاييديه مديران

باسمه تعالي

موسسه حسابرسي تاريخ :

بدينوسيله اطلاعاتي كه به منظور رسيدگي به حسابهاي براي سال مالي منتهي به 29/12/84 در اختيار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 طبق اطلاع و اعتقاد اينجانبان به شرح زير تاييد مي گردد.

داراييها

كليات

1 ـ كليه داراييها متعلق به شركت در دفاتر به ثبت رسيده و كليه داراييهاي ثبت شده در دفاتر شركت در تاريخ ترازنامه متعلق به شركت است.

داراييهاي ثابت

2 ـ كليه هزينه هاي سرمايه اي مربوط به افزايش داراييهاي ثابت به حساب داراييهاي مربوط منظور شده و هزينه هايي كه به طور عادي به حساب سود و زيان منظور مي گردد به حساب گرفته نشده است.

3 ـ قيمت تمام شده و انباشته كليه داراييهاي ثابت فروخته شده و يا اقساط از حسابهاي مربوط خارج شده است. مورد ندارد

4 ـ ذخيره استهلاك و نابابي داراييهاي ثابت به نرخها و روشهايي در نظر گرفته شده كه خالص ارزش دفتري هريك از اقلام دارايي در پايان عمر مفيد آن ، طبق حسابها معادل ارزش آن اسقاط گردد. مورد ندارد.

داراييهاي نامشهود

5 ـ تنها داراييهاي كه انتظار مي رود مستقيما در سالهاي آتي موجب كسب درآمد براي شركت گردد ، به حساب داراييهاي نامشهود منظور شده است.

6 ـ نرخ و روشهاي استهلاك داراييهاي مزبور به طريقي در نظر گرفته شده است كه ارزش دفتري هريك از اقلام متناسب با عمر مفيد آن تقليل يابد.

موجودي كالا

7 موجودي كالا كه در ترازنامه منعكس گرديده است كليه موجوديهاي شركت را در هر محلي نگهداري مي شود، در بر مي گيرد.

8 ـ كليه كالاي مربوط به فروشهايي كه صورتحساب آن صادر و جزو فروش دوره منظور گرديده ، جزو موجودي كالا منظور نشده است.

9 ـ موجودي كليه كالاها در تاريخ ترازنامه ، با مانده هاي مذكور در سوابق انبار و دفاتر و سوابق مالي شركت مطابقت دارد.

10 ـ كليه مقادير مندرج در سوابق انبار حداقل يك نوبت از طريق موجودي گيري مداوم اثبات و يا گرديده است.

11 ـ موجودي كالا به اقل قيمت تمام شده و خا لص ارزش فروش و در مورد كالاي در جريان ساخت به اقل قيمت تمام شده و بهاي جايگزيني ارزيابي شده است.

12 ـ ارزيابي موجودي كالا و تعيين ميزان آن، به همان روش و طريقه اي كه در پايان سال مالي قبل عمل شده انجام پذيرفته است.

موجودي نقد :

13 ـ كليه موجوديهاي نقدي در تاريخ ترازنامه شمارش شده و مورد تاييد است.

14 ـ به استثناي موارد زير، هيچيك از حسابهاي بانكي در مورد فعاليتهاي شركت در داخل و خارج از كشور به نام اشخاص حقيقي نيست.

15 ـ كليه حسابهاي بانكي شركت در داخل و خارج از كشور طي سال گذشته ، اعم از فعال و راكد (شامل حسابهايي كه طي سال مسدود است ) به قرار زير است :

پيوست 1

نام بانك

شعبه

شماره حساب

صادرات

صنعتي

2284

ملت

اسكان

6/3071

صادرات

مگاموتور

8/24955

صادرات

بلوار ناهيد

14/6182

قرض الحسنه183 صادرات

مگاموتور

4740

ملت

گوهرشاد

9/4804

پس انداز ارزي صادرات

بلوار ناهيد

4750

جاري سپهر 4005

صادرات 15 مشهد

4755

ملي 8013333

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

4765

ملي

اسكان

5147

جاري سپهر 80005

مگاموتور

4790

جمع

تنخواه گردان

جمع كل 366 164 161

ساير داراييهاي جاري

16 به نظر مديران ، در جريان عادي فعاليتهاي شركت ، حداقل قيمتي كه از تبديل ساير داراييهاي جاري به وجه نقد عايد شركت خواهد شد ، معادل مبلغي است كه از اين بابت در حسابها منعكس گرديده است.

17 ـ ذخيره كافي در مقابل كليه مطالبات مشكوك الوصول در حسابها منظور شده و كليه مطالباتي كه عدم امكان وصول آنها محرز گرديده ، از حسابها خارج شده است. مورد ندارد

بدهيها

بدهي مالياتي

18 ـ ذخيره ماليات بر درآمد و ساير ذخاير احتياطي كه از اين بابت در ترازنامه منعكس گرديده است ، براي تامين كليه بدهيهاي مالياتي شركت، اعم از قطعي و احتمالي ، كافي است.

ماليات مربوط به كليه سالهاي قبل از پرداخت و تسويه گرديده است.

شركت تا تاريخ 31/2/86 از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.

ذخاير

19 ـ درمقابل كليه زيانهاي قابل ملاحظه اي كه در نتيجه عمليات شركت تا تاريخ ترازنامه حاصل شده و يا انتظار مي رود متوجه شركت گردد ( از جمله زيان حاصل از قراردادهاي مربوط به پيش خريد و پيش فروش ).

ذخيره كافي در حسابها منظور شده و در اين مورد ذخيره ديگري مورد نياز نيست. مورد ندارد.

ساير بدهيهاي جاري

20 ـ كليه بدهيهاي شركت بابت خريدهايي كه مالكيت آن قبل از تاريخ ترازنامه به شركت منتقل گرديده، از جمله كالاي در راه و كليه اقلامي كه جزو موجودي كالا به حساب آمده در صورتهاي مالي منعكس گرديده است.