تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزي

دانلود مستقیم «تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزي» | دسته «کارآفرینی ، طرح توجیهی» | دریافت فایل از دانلود بازار

تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزي

66 صفحه فایل pdf شامل:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1 بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. 2 -1- 1 نام و كد محصولات (آيسيك )3 ……………………………………………………………………………… 4 -1-2 شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. 5 -1-3 شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. 6 -1-4 بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. 6 -1-5 بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ……………. 7. -1-6 معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. 7 -1-7 بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… 7 -1-8 اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………………………………… …………………. 9 -1-9 كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… 10 11 ………………………………………………………………………………………………………. صادرات شرايط- 1- 10 بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. 12 -2-1 بررسي ظرفيت بهرهبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… 13 -2-2 بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ……………………… .. ….. 15 -2-3 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال 1385 …… ………….. 20 -2-4 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. 21 ت طرح توليد خمير و كاغذ از ضايعات كشاورزي عناوين صفحه -2-5 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال 1385 ……. 22 -2-6 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… 22 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. 24 -3-1 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… 25 -3-2 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. 33 -3-3 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. 40 -3-4 برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. 50 -3-5 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. 54 -3-6 وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. 56 -3-7 بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… 59 -3-8 وضعيت حمايتهاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. 61 -3-9 تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … 62