دانلود مقاله تعريف و كاركرد سوبسيد

دانلود مستقیم «دانلود مقاله تعريف و كاركرد سوبسيد» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

دانلود مقاله تعريف و كاركرد سوبسيد

 

مشخصات این فایل
عنوان:  تعريف و كاركرد سوبسيد
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29

این مقاله در مورد  تعريف و كاركرد سوبسيد می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله  تعريف و كاركرد سوبسيد

سوبسيد در جهات حمايت از مصرف كننده از طريق پرداخت‌هاي انتقالي نقدي:
در اين روش به جاي دخالت مستقيم در مكانيزم قيمت ها و يا كنترل آن براي جبران كاهش قدرت واقعي خريد مصرف كننده در مقابل افزايش قيمت، دولت مقداري درآمد به او انتقال مي دهند. در اين صورت اگر دولت خواهان افزايش مصرف كالاي خاصي باشد اين انتقال درآمد به ميزاني خواهد بود كه درآمد واقعي مصرف كننده افزايش يافته و ..…(ادامه دارد)

سوبسيد بر هر واحد مصرف:
در سطح بازار وضع اين سوبسيد موجب انتقال منحني تقاضا به سمت راست مي‌شود و در واقع مقدار مصرف از كالاي مورد نظر افزايش مي يابد. علت اين امر آنست كه با وضع سوبسيد، در كليه سطوح قيمت، قيمت كالا كاهش مي يابد و با ثابت بودن ساير شرايط، درآمد واقعي مصرف كنندگان افزايش يافته، كه منجر به افزايش مصرف مي شود.
در روي نمودار، قبل از وضع سوبسيد بر هر واحد كالا، منحني تقاضا D0 و منحني عرضه S1 در نقطه E0 همديگر را قطع نموده و مقدار g0 و قيمت P0 را به بازار ديكته ….…(ادامه دارد)

آثار اقتصادي:
سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد است اعم از اينكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروه‌هاي مختلف بخش خصوصي از گروهي به گروه ديگر باشد. ولي رويهم رفته انتقال درآمدي سوبسيد يك نوع انتقال يكطرفه است آن را به تفسيري مي توان نوعي كمك تلقي كرد. ولي نكته اي را كه نمي بايست از نظر دور داشت نقل و انتقال درآمدي بين گروههاي مختلف بخش خصوصي است. به عبارت ديگر اين تنها دولت نيست كه سوبسيد پرداخت مي كند چرا كه در بعضي موارد توليد كننده و مصرف كننده نيز ملزم به پرداخت سوبسيد مي شوند بطور مثال در مواردي كه توليد كننده ملزم ..…(ادامه دارد)

سوبسيد در ايران:
سوبسيد به عنوان يك ابزار اقتصادي، با توجه به مفهوم خاص و كاربردي آن در جهان امروز، حاصل تحولات اجتماعي دنياي غرب و گرايشات نظري انديشمندان مختلف و حتي با عقايد متضاد بوده است. با اميد اينكه تصويري جامع از تعاريف و علل پيدايش در نظام هاي مختلف و نهايتاً تاثيرات اقتصادي اين سياست با توجه به تنوع بالنسبه فراوان كاربردي آن ارائه شده باشد. در اين فصل سعي بر آن خواهد شد كه سوبسيد در ايران ……(ادامه دارد) 

آثار اقتصادي حذف سوبسيد بر توليد كنندگان:
در سيستم هاي مبتني بر بازار، دولت در مواردي مبادرت به پرداخت سوبسيد به توليد مي نمايد كه از جمله، اين موارد عبارتست از: تنظيم و تعادل در عرضه و تقاضاي كالا، حمايت از توليد كنندگان محصولات كشاورزي، حمايت از صنايع نوپا و يا مادر و حمايت از بازار صادراتي يك كالا در مقابل رقابت هاي مخرب. در اغلب كشورها از جمله كشورهاي صنعتي، سوبسيد در جهت حمايت از توليد محصولات كشاورزي ..…(ادامه دارد)

اقتصاد دانان توسعه متخصص اقتصاد كشورهاي جهان سوم در جهت شناخت تنگناها و دادن الگوي رشد براي اين كشورها مي باشند. آنان موقعيت 9 گانه اي را در نظر مي گيرند كه هر يك از كشورها با توجه به درآمد سرانه و توزيع درآمد در يكي از اين مراحل قرار دارد كه تا حدودي مي تواند نشانگر وضعيت فقر در آن جوامع باشد.
اغلب كشورهاي جهان سوم در وضعيت (1) و (4) اين جدول جاي مي گيرند زيرا “كشورهاي توسعه نيافته، بنا به ماهيت توسعه نيافتگي در وضعيتي زندگي مي كنند كه سطح علوم و فنون بسيار پائين و بخشي از فعاليت هاي اقتصادي آنان بر پايه علوم و فنون قبل از انقلاب صنعتي بنيان گرفته است و در نتيجه مقدار توليد سرانه بسيار پائين است. از ..…(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله  تعريف و كاركرد سوبسيد

مقدمه:
سوبسيد و انواع آن:
سوبسيد در جهت حمايت از مصرف كننده با برقراري قيمت ثابت بر روي كالا:
خصوصيات سوبسيدها:
سوبسيد در جهات حمايت از مصرف كننده از طريق پرداخت‌هاي انتقالي
نقدي:
حمايت از مصرف كننده و توليد كننده با استفاده از روش سوبسيد بر واحد كالا:
سوبسيد بر هر واحد مصرف
وضع سوبسيد بر هر واحد توليد
آثار اقتصادي:
سوبسيد در ايران:
نحوه پرداخت سوبسيد در كشورهاي صنعتي:
چگونگي پرداخت سوبسيد در كشورهاي در حال توسعه:
آثار اقتصادي حذف سوبسيد:
آثار اقتصادي حذف سوبسيد بر توليد كنندگان:
آثار حذف سوبسيد بر مصرف كنندگان:
منابع:

 فهرست منابع مقاله تعريف و كاركرد سوبسيد

1- بررسي انواع سوبسيد و جنبه هاي مختلف اقتصادي آن، فيروز پورآذر، بهمن ماه 1369، در گروه تحقيقات بازرگاني داخلي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
2- تحليل و بررسي اقتصادي سوبسيد، عباس رحيمي و عباس كلانتري، اسفند 1371، واحد تحقيقات بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
3- بررسي آثار وضع سوبسيد، حميد رضا طباطبايي، موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه