سيستم نوين طبقه بندي سنگ براي پايداري شيب هاي سنگي

دانلود مستقیم «سيستم نوين طبقه بندي سنگ براي پايداري شيب هاي سنگي» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود 365 |

سيستم نوين طبقه بندي سنگ براي پايداري شيب هاي سنگي

نويسند‌گان:

[ منصور صابري ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي دانشگاه آزاد اسلامي واحدنجف آباد اصفهان
[ مسعود رضازاده عنبراني ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران مكانيك خاك و پي دانشگاه آزاد اسلامي واحدنجف آباد اصفهان

خلاصه مقاله:

بحث پايداري شيب هاي سنگي كاربرد فراواني در پروژه هاي ژئوتكنيكي از جمله سدسازي، تونل سازي و راهسازي دارد. ناپايداري در شيب هاي سنگي مي تواند موجب خسارت هاي مالي و جاني جبران ناپذيري شود و به همين دليل همواره محققين و مهندسين ژئوتكنيك به دنبال روشي مناسب جهت طبقه بندي و آناليز پايداري شيب هاي سنگي بوده اند. از جمله روش هاي طبقه بندي مي توان به SMR,RMS,SRMR,RMR و CSMR اشاره كرد. هر كدام از سيستم هاي مذكور نقايصي از جمله در نظر نگرفتن پارامترهاي موثر در پايداري شامل وضعيت پوشش گياهي روي شيب ميزان هوازدگي سنگ GSI و ميزان بارش سالانه و بحراني دارند در ابتداي اين مقاله به صورت مختصر به معرفي تعدادي از طبقه بندي هاي رايج سنگ پرداخته شده است در حين معرفي روش جديد، مقايسه اي با روش هاي رايج صورت مي گيرد و معايب و مزاياي آن بيان مي شود سپس براي هر كدام از انواع زمين لغزش شامل لغزش صفحه اي، لغزش گوه اي، واژگوني بلوك هاي سنگي منفرد، واژگوني خمشي، واژگوني بلوكي واژگوني بلوك سنگي ناشي از هوازدگي و هوازدگي شديد در توده سنگ گسيختگي كنترل شده غيرساختاري شاخص خطرHI به صورت جداگانه محاسبه مي شود. شاخص خطر، اساس سنجش پايداري شيب سنگي مي باشد.

كلمات كليدي:

 طبقه بندي توده سنگ ، شيب سنگي ، زمين لغزش ، شاخص خطر ، گسيختگي