ماشين هاي تزريقي

دانلود مستقیم «ماشين هاي تزريقي» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

ماشين هاي تزريقي

ماشين هاي تزريقي

30 صفحه

وظايف ماشين هاي تزريق:

  • آماده سازي مواد قابل استفاده و فشارهاي مورد نياز مرحله تزريق
  • پر كردن محفظه قالب ماشين تزريق با مواد و هدايت حركات باز كردن قالب، بيرون انداختن قطعه ريختگي و همچنين بستن و نگهداشتن قالب.

در مورد اول به عهده واحد تزريق بوده، در صورتي كه مورد سوم بهوسيله واحد بستن انجام مي شود .

واحد تزريق:

واحد تزريق وظيفه دارد، مواد قالب را كه بيشتر به صورت گرانول است به جلو رانده، ذوب، هموژنيزه و همچنين خميري كرده و بالاخره به درون قالب فشار دهد .

به اين منظور در يك اسكترودر حلزوني پيستوني ، يك حلزون سه ناحيه اي در داخل يك سيلندر مي چرخد. مواد گرانول ناحيه مكش، تراكم و رانش را طي كرده تا در محفظه جلويي حلزون به عنوان يك مذاب قابل انجام كار آماده شود.