مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

دانلود مستقیم «مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

 

مبانی نظری و پیشینه ارتباط ازدواج خویشاوندی و بیماری های ژنتیکی

27 صفحه

همراه با منابع

2-1)پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………..10

2-1-1)مطالعات انجام شده در كشور هاي مختلف……………………………………………….10

2-1-2)مطالعات در ايران…………………………………………………………………………….12

2-1-3)مطالعات در اصفهان…………………………………………………………………..14

2-2)مباني نظري تحقيق…………………………………………………………………………………18

2-2-1)نظريات صاحبنظران جامعه شناسي………………………………………………………..19

2-2-2)نظريه مدرنيزاسيون…………………………………………………………………………20

2-2-3)نظريه ويليام گود………………………………………………………………………………………..21

2-3-1)ازدواج فاميلي در تاريخ باستان و قبل از انبياي الهي………………………………………………..23

2-3-2)ازدواج فاميلي در اديان مختلف……………………………………………………………….24

2-3-4)ازدواج فاميلي در دين اسلام………………………………………………………………….252-3-3)ازدواج فاميلي در دين مسيح…………………………………………………………………24

2-4)عوامل موثر بر افزايش يا كاهش ازدواج فاميلي در ايران…………………………………………..26

2-5)بيماري ژنتيكي چيست؟……………………………………………………………….31

2-6)انواع بيماري هاي ژنتيكي…………………………………………………………32

2-6-1)بيماري هاي ارثي چند ژني…………………………………………………………………….33

2-6-2)بيماري هاي ارثي اتوزومال غالب……………………………………………………34

2-6-3)بيماري هاي ارثي اتوزومال مغلوب…………………………………………………………..34

2-6-4)بيماري هاي ارثي وابسته به جنس………………………………………………………………..35

2-7)ازدواج خويشاوندي و بيماري هاي ژنتيكي……………………………………………………….36

2-8)چارچوب نظري تحقيق……………………………………………………………….39

2-9)فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………42