دسته: فنی و مهندسی

ارزيابي و مقايسه دو روش سمپاشي الكترواستاتيكي و ميكرونر با روش رايج در باغات سيب مرسوم و پاكوتاه اروميه

دانلود مستقیم «ارزيابي و مقايسه دو روش سمپاشي الكترواستاتيكي و ميكرونر با روش رايج در باغات سيب مرسوم و پاكوتاه اروميه» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از

مشاهده مطلب

بررسي اثر سرعت دوراني كوبنده، فاصله كوبنده از ضد كوبنده و طول ساقه برش يافته بر برخي از خصوصيات كيفي گندم

دانلود مستقیم «بررسي اثر سرعت دوراني كوبنده، فاصله كوبنده از ضد كوبنده و طول ساقه برش يافته بر برخي از خصوصيات كيفي گندم» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت

مشاهده مطلب

ارائه يك روش جديد براي تخمين هزينه به موقع انجام نشدن عمليات مبتني بر قابليت اطمينان تراكتورهاي فعال در كشت و صنعت

دانلود مستقیم «ارائه يك روش جديد براي تخمين هزينه به موقع انجام نشدن عمليات مبتني بر قابليت اطمينان تراكتورهاي فعال در كشت و صنعت» | دسته «فنی و مهندسی» |

مشاهده مطلب