مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:درمان EMDR برای علائم PTSD پس از حوادث وسایل نقلیه ی موتوری و شواهدی از تجزیه و تحلیل متا برای روش های درمانی خاص

دانلود مستقیم «مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:درمان EMDR برای علائم PTSD پس از حوادث وسایل نقلیه ی موتوری و شواهدی از تجزیه و تحلیل متا برای روش های درمانی خاص» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:زندگی و رفتار خرید اجباری در میان نوجوانان در هند و تاثیر جنسیت تعدیل

دانلود مستقیم «مقاله انگلیسی همراه با ترجمه موضوع:زندگی و رفتار خرید اجباری در میان نوجوانان در هند و تاثیر جنسیت تعدیل» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب

مقاله 2017 مدیریت همراه با ترجمه موضوع: فشارهای محیطی و عملکرد تجزیه و تحلیل از نقش های استراتژی نوآوری های زیست محیطی و قابلیت بازاریابی

دانلود مستقیم «مقاله 2017 مدیریت همراه با ترجمه موضوع: فشارهای محیطی و عملکرد تجزیه و تحلیل از نقش های استراتژی نوآوری های زیست محیطی و قابلیت بازاریابی» از سایت دانلود ۳۶۵

مشاهده مطلب