برچسب: روش

تعيين خواص مكانيكي تودهي دانه هاي گندم در سطوح رطوبتي مختلف با استفاده از مدلسازي به روش المان هاي مجزا (DEM)

دانلود مستقیم «تعيين خواص مكانيكي تودهي دانه هاي گندم در سطوح رطوبتي مختلف با استفاده از مدلسازي به روش المان هاي مجزا (DEM)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت

مشاهده مطلب

روش هاي تست غيرمخرب جهت ارزيابي كيفيت و رسيدگي محصولات كشاورزي بر اساس پاسخ ميوه به نيرو و ارتعاشات وارده

دانلود مستقیم «روش هاي تست غيرمخرب جهت ارزيابي كيفيت و رسيدگي محصولات كشاورزي بر اساس پاسخ ميوه به نيرو و ارتعاشات وارده» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل

مشاهده مطلب

ارائه يك روش جديد براي تخمين هزينه به موقع انجام نشدن عمليات مبتني بر قابليت اطمينان تراكتورهاي فعال در كشت و صنعت

دانلود مستقیم «ارائه يك روش جديد براي تخمين هزينه به موقع انجام نشدن عمليات مبتني بر قابليت اطمينان تراكتورهاي فعال در كشت و صنعت» | دسته «فنی و مهندسی» |

مشاهده مطلب

مقايسه بهره وري ماشين هاي كشاورزي و نيروي كار در دو روش توليد گندم در شهرستان اراك (مطالعه موردي بخش مركزي)

دانلود مستقیم «مقايسه بهره وري ماشين هاي كشاورزي و نيروي كار در دو روش توليد گندم در شهرستان اراك (مطالعه موردي بخش مركزي)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت

مشاهده مطلب

برداشت غلات با استفاده از هد استريپر در ايران:قسمت چهارم، ارزيابي اقتصادي دو روش برداشت با هد استريپر و هد معمولي

دانلود مستقیم «برداشت غلات با استفاده از هد استريپر در ايران:قسمت چهارم، ارزيابي اقتصادي دو روش برداشت با هد استريپر و هد معمولي» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت

مشاهده مطلب

ارزيابي و مقايسه دو روش سمپاشي الكترواستاتيكي و ميكرونر با روش رايج در باغات سيب مرسوم و پاكوتاه اروميه

دانلود مستقیم «ارزيابي و مقايسه دو روش سمپاشي الكترواستاتيكي و ميكرونر با روش رايج در باغات سيب مرسوم و پاكوتاه اروميه» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از

مشاهده مطلب