برچسب: معلمان

گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی کمک کردن به دانش آموز دوبانه بازمانده از تحصیل با کمک روشهای نوین» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی از بین بردن رفتارهای نا متعارف دانش آموز در خانواده های از هم گسیخته» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است

دانلود مستقیم «چگونگی برطرف کردن مشکل کم تحرکی رکسانا ناشی از پرخوری و استفاده از خوراکی های غیر مجاز است» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن استرس پارمیدا در درس املا به کمک شیوه های تدریس نوین

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان چگونگی برطرف کردن استرس پارمیدا در درس املا به کمک شیوه های تدریس نوین» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان بررسی رابطه بین آموزشهای اخلاقی با تقویت باورهای دینی

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان بررسی رابطه بین آموزشهای اخلاقی با تقویت باورهای دینی» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش تخصصی معلمان بررسی رابطه بین

مشاهده مطلب

گزارش تخصصی معلمان بررسی تاثیرالگو های تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مستقیم «گزارش تخصصی معلمان بررسی تاثیرالگو های تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از دانلود بازار گزارش تخصصی معلمان بررسی تاثیرالگو های

مشاهده مطلب