برچسب: مورد

تأثير شرايط خشك كردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژي فعالسازي و انرژي مورد نياز در خشك كردن لايه نازك سنجد

دانلود مستقیم «تأثير شرايط خشك كردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژي فعالسازي و انرژي مورد نياز در خشك كردن لايه نازك سنجد» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل

مشاهده مطلب

مطالعه پتانسيل روش المان مجزا براي تعيين نيروهاي مورد نياز براي برهمكنش تيغه-مواد گرانوله

دانلود مستقیم «مطالعه پتانسيل روش المان مجزا براي تعيين نيروهاي مورد نياز براي برهمكنش تيغه-مواد گرانوله» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از دانلود بازار مطالعه پتانسيل روش

مشاهده مطلب

ارتباط توان مورد نياز و ظرفيت يك نقاله پيچي با سرعت دوراني محور مارپيچ و زاويه تمايل نقاله در آزمايش با چند رقم شلتوك

دانلود مستقیم «ارتباط توان مورد نياز و ظرفيت يك نقاله پيچي با سرعت دوراني محور مارپيچ و زاويه تمايل نقاله در آزمايش با چند رقم شلتوك» | دسته «فنی و

مشاهده مطلب